ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Thursday 14th December 2017

€1,300.00

Ad Details

Μόρφωση: Πτυχίο σε σχετικό τομέα

Προσόντα:

  • Εμπειρία σε παρόμοια θέση
  • Ηλεκτρολογικές/υδραυλικές γνώσεις
  • Γνώση Αγγλικής γλώσσας
  • Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  • Οργανωτικές/επικοινωνιακές/ηγετικές ικανότητες
  • Θετική συμπεριφορά

Καθήκοντα:

  • Μέριμνα, προγραμματισμός και οργάνωση των εργασιών συντήρησης (κτιρίων, πισίνων, αντλιοστασίων, λιποπαγίδων), καθώς επίσης και υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εργασιών.
  • Καταγραφή εργασιών
  • Ετοιμασία αναφορών

Ωράριο: 07:00-16:00

Ημέρες εργασίας: 6 (45 ώρες εβδομαδιαίως)

Μισθός: από €1,300

Διάρκεια απασχόλησης: Μόνιμη