ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ / ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ

Friday 14th September 2018
Ad Details

Προσόντα:

 • Εμπειρία σε παρόμοια θέση
 • Γνώσεις σπατουλαρίσματος, μπογιατίσματος και άλλων εργασιών συντήρησης κτιρίων.
 • Θετική συμπεριφορά

Καθήκοντα:

 • Μπογιάτισμα,
 • πατουλάρισμα,
 • επιχρίσεις,
 • άλλες εργασίες συντήρησης.

Άλλες Πληροφορίες:

 • Ωράριο: 06:00-15:00 / 07:00-16:00
 • Ημέρες εργασίας: 6 (45 ώρες εβδομαδιαίως)
 • Μισθός: αναλόγως προσόντων
 • Διάρκεια απασχόλησης: Μόνιμη