ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

Wednesday 17th January 2018

€1,100.00

Ad Details

Μόρφωση: Απολυτήριο Λυκείου

Προσόντα:

  • Εμπειρία σε παρόμοια θέση
  • Γνώση Αγγλικής γλώσσας
  • Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών
  • Οργανωτικές ικανότητες
  • Θετική συμπεριφορά

Καθήκοντα:

  • Διαχείρηση αποθήκης
  • Έλεγχος αποθεμάτων (stock taking)
  • Ετοιμασία παραγγελιών
  • Παραλαβές/έλεγχος παραγγελιών
  • Διανομή εργαλείων και έλεγχος κατά την επιστροφή τους

Ωράριο: 06:00-15:00

Ημέρες εργασίας: 6 (45 ώρες εβδομαδιαίως)

Μισθός: από €1,100

Διάρκεια απασχόλησης: Μόνιμη