Μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού/ Private Lessons to Primary school students

Tuesday 26th June 2018
Ad Details

Πτυχιούχος δασκάλα παραδίδει εξατομικευμένα ή και ομαδικά μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού. Αναλαμβάνει επίσης τη βοήθεια για τις κατ' οίκον εργασίες και τη μελέτη τους.


An experienced primary school teacher delivers private or semi-private lesson to Primary school students. She also undertakes to help them with their homework.